Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.

 Handlevogn

Handlevognen er tom.


Nyhetsbrev

Motta nyheter per e-post.

Fibergrossisten eMCOM AS- generelle leveringsbetingelser fra 01.09.2014.

1. Innledning


 

Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser gjelder alle leveranser av produkter og/eller

tjenester fra Fibergrossisten eMCOM AS videre uttrykt som Selger. Leveringsbetingelsene er

gjensidig bindende for Selger og Kjøper, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Selger er ikke

bundet av vilkår som er fremsatt av Kjøper, og som avviker fra generelle leveringsbetingelser,

med mindre slike vilkår er avtalt skriftlig mellom Selger og Kjøper. Selger kan endre de generelle

leveringsbetingelser uten forvarsel. Betingelser vil derfor ligge med siste oppdaterte versjonen på

våre internett sider/nettbutikk

 

2. Bestillings og avtaleprosess


 

Avgitte bestilling er bindene når bestillingen er registrert på vår server og er først forpliktende for

Selger når Kjøper har mottatt skriftlige, herunder elektroniske, ordrebekreftelser fra Selger. Avvik

mellom bestilling og ordrer er å anse som et nytt tilbud.

 

3. Pris


 

All fakturering baseres på de til enhver tid gjeldende pris på ekspedisjonsdagen. Alle priser er

eksklusive merverdiavgift, hvis ikke annet fremkommer skriftlig. Selger forbeholder seg retten til å

endre priser, rabatter, størrelsen på forpakninger, konstruksjoner og mål uten varsel. Prisen er basert

på underleverandørers tilbud og gjeldende tollsatser, avgifter, råvarepriser og valutakurser. Det tas

forbehold om rett til justering i tilfelle endring av disse. Selger kan imidlertid ikke foreta justering

for endring som måtte inntreffe etter at Selger har mottatt betaling fra kunden, eller bekreftelse

fra hans bank at betaling vil skje innen fem arbeidsdager. Tilleggsomkostninger (ekspedisjonsgebyr,

kapptillegg, frakt m.m.) som Selger blir belastet fra underleverandører ved bestilling av skaffevarer

viderebelastes Kjøper.

Pris på forespørsel er merket «ppf» i Nettbutikk og prisliste.

 

4. Kapptillegg Kabel


 

Kostnader forbundet med kabelkapp belastes kjøper med kr 350,- pr kapp. Kjøp av kabel i hele esker,

sneller eller tromler vil ikke medføre omkostninger.

 

Ved utlån av trommel hvor deler av kabelen leveres tilbake belastes kjøper med et tillegg på kr 175,-.

 

5. Levering og forsendelsesmåte


 

Leveransen skjer i henhold til Incoterms 2010 EXW (EX Works) Fibergrossisten eMCOM AS Sven Oftedalsv.5, 0950

Oslo hvis ikke DDP (Delivered Duty Paid) er skriftlig avtalt. Selv om DDP er avtalt har vi følgende

unntak fra fraktfri levering

Hasteleveranser som budbil, flyfrakt, Post Ekspress eller lignende.

Returfrakt og innhenting av «tomtromler», med unntak av feilleveranser.

 

Fraktpriser oppgitt på nettsiden kan avvike fra den faktiske fraktprisen.

 

6. Emballasje, tromler og EE-avfall


 

Emballasje som benyttes for pakking og transport belastes Kjøper. Alle tromler belastes i henhold til

gjeldende prisliste. Tomme tromler tas normalt ikke i retur. Pkt 11 i disse leveringsbetingelser gjelder

ikke tomme tromler. For øvrig gjelder forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter, ”EE-
avfall”, Miljøverndep. 16. mars 1998. Gebyret belastes i faktura.

 

7. Betalingsbetingelser


 

Betaling skal skje etter netto pr. 30 dager, Ved forsinket betaling belastes renter i henhold til

morarenteloven, lov 17. desember 1976 nr 100.

 

Fakturaer sendes fortrinnsvis per e-post. For faktura på papir tilkommer et gebyr på kr 50.

 

8. Salgspant og annen sikkerhet


 

Selger har salgspant i de leverte produkter inntil hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter

og omkostninger er betalt, jfr panteloven § 3-14 flg. Selger forbeholder seg retten til å kreve annen

sikkerhet i tillegg eller i stedet for salgspant. Slik sikkerhet kan kreves også etter at bestillingen

er akseptert. Kjøper er ikke berettiget til å videreselge de leverte produkter som er beheftet med

salgspant før kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt.

 

9. Leveringstid


 

Leveringstiden løper fra den dag ordren med alle spesifikasjoner og opplysninger, som er nødvendige

for effektuering av ordren er mottatt hos Selger. For lagerførte varer som er bestilt innen avtalt tid er

leveringstidspunktet angitt i transportørenes transportplan med mindre annet er avtalt.

Gods som blir definert som spesialgods, har inntil 2 dager ekstra framføringstid i transport.

For skaffevarer som skaffes fra underleverandører må leveringstidspunkt avtales nærmere.

Leveringstiden kan bli forlenget dersom:

a) Kjøper ikke oppgir korrekt eller fullstendig leveringsadresse, f.eks manglende eller feil postnr,

gateadresse og lignende.

b) Kjøper har unnlatt å betale i henhold til denne avtale, eller har unnlatt å stille den forlangte

sikkerhet.

c) Kjøper ikke i rett tid har gitt Selger de tekniske opplysninger som er nødvendige for leveransen.

d) Kjøper nekter å motta eller ikke har kunnet motta leveransen til opprinnelig avtalt tid, eller ikke

gjort slike forarbeider eller tatt slike forholdsregler som er nødvendig for leveranse i rett tid.

e) Kjøper eller hans kunde forlanger en slik forandring i leveransen som kan forårsake forsinkelser.

f) Selger er forhindret fra å fullføre leveransen på grunn av Force Majeure som f. eks lokal eller

landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner,

opprør, mangel på transportmidler, alminnelig varemangel, mangel på arbeidskraft, innskrenkninger

vedrørende krafttilførsel eller forsinkelser av leveranse fra underleverandør. I forbindelse med påske,

sommerferie, jul og nyttår, samt på bevegelige helligdager, vil en måtte påregne endret transporttid.

 

10. Erstatning ved forsinkelse


 

Selger er bare ansvarlig for tap påført Kjøper som følge av Selgers forsinkelse, dersom dette er

skriftlig avtalt på forhånd, begrenset oppad til 10 % av kjøpesummen for den forsinkede vare. Selger

er ikke under noen omstendighet ansvarlig for Kjøpers indirekte tap og konsekvensskade.

 

11. Retur av varer


 

Retur skal alltid avtales på forhånd med Selger. Selger utsteder returordre nr, som returgodset

skal merkes med. Retur skal være emballert for transport. Antall kolli, vekt og telefon nummer til

kjøpers kontaktperson ansvarlig for returen skal oppgis til selger. Utgåtte produkter, skaffevarer og

ordrevarer må forhånds-godkjennes av våre leverandører før Selger eventuelt kan ta imot slik retur.

Eventuelle returtillegg fra leverandører på skaffevarer/utgåtte produkter kan belastes kunde. Feil

bestilt vare på netthandel/EDI anses som kundefeil. Ved retur av pre-montere leveranser og/eller

andre spesialleveranser tas normalt ikke i retur..

Feillevering: Krediteres i henhold til fakturert pris.

Kundefeil: Salgbar vare i uskadd original emballasje krediteres med netto fakturapris -25%. Salgbar

vare i brutt forpakning og kappet kabel i salgbar lengde krediteres med netto fakturapris - 40%. Retur

uten fakturareferanse krediteres med avtalepris - 60%

Returfrakt: Returfrakt betales av Kjøper med unntak av feilleveranser.

 

12. Reklamasjon for mangler eller skade


 

Er varen synlig skadet eller antall kolli mangler ift til lasteliste/fraktbrev, må dette anmerkes i

kvitteringsdokumentet /fraktbrevet til transportør ved mottak av leveransen. Reklamasjon skal

fremsettes umiddelbart og senest innen 7 dager etter mottak med referanse til Selgers ordrenr.

Skadet gods med emballasje skal oppbevares til besiktigelse er avholdt.

Selgers ansvar ved feil eller mangler er begrenset til omlevering eller reparasjon av varen. Selger

er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap eller konsekvensskade påført Kjøper

eller noen tredjepart. Begrensningene, etter denne klausul, gjelder uansett om Kjøper selv skulle bli

ansvarlig overfor tredjemann. Varer som er beheftet med feil eller mangler skal returneres til Selger.

 

13. Garanti


 

Garantitiden regnes fra forsendelsesdato og gjelder i den utstrekning Selger er dekket av

underleverandørens garantibestemmelser, som regel 12 måneder. Garantien gjelder material- og

produksjonsfeil, og er begrenset til gratis omlevering eller reparasjon på Selgers verksted i ordinær

arbeidstid. Fraktutlegg, spedisjon og andre omkostninger i forbindelse med garantireparasjoner og

vanlig service dekkes av kjøper.

Ønskes garantiservice utført hos Kjøper belastes reise og diett etter regning. Garantiansvaret

bortfaller hvis det er gjort inngrep i varen uten Selgers samtykke, varen er skadet som følge av

ukyndig behandling, feilaktig montering eller brudd på offentlige bestemmelser. Garantien dekker

ikke skade ved slitasje som følge av unormal bruk.

 

14. Tegninger


 

Alle tegninger, modeller og prøver sendt til Kjøper skal forbli Selgers eiendom.

 

15. Tvister


 

Tvister i forbindelse med leveranser, hvor disse betingelser kommer til anvendelse, skal løses ved

voldgift i samsvar med tvistemålslovens kap. 32.

 

Copyright © 2019 Fibergrossisten Emcom AS - All rights reserved
Forretningssystem og nettbutikkløsning levert av Multicase™ Norge AS

(3.18.10.68)